Servizos de apoio ao alumnado

Axudas económicas

A ADI colabora na difusión de información acerca deste tipo de axudas, e fai chegar este tipo de información a través do correo electrónico ou por outras vías ao estudantado que forma parte das nosas bases de datos e que pode acceder a este tipo de axudas.

Titor/a de atención á diversidade

Cada centro dispón dentro do Plano de Acción Titorial dun titor/a de Atención á Diversidade. Pódese consultar nas listaxes de coordinadores/as e titores/as de PAT o/a titor/a de ADI de cada un dos centros.

Adaptacións 

O alumnado que desexe solicitar algún tipo de adaptación debe achegar unha solicitude á Unidade de Atención á Diversidade do 1 de xullo ao 28 de agosto de 2019. Haberá un segundo prazo de solicitude para aquel alumnado que non poida facelo nestas datas, do 16 de decembro do 2019 ao 17 de xaneiro do 2020. Nesa solicitude deberá presentar os seguintes documentos:

  • Solicitude de servizos (ver documento)
  • Fotocopia do DNI
  • Fotocopia do documento oficial no que se recolle o tipo e grao de discapacidade do solicitante (No caso de estudiantes con dislexia, TDAH ou dificultades de aprendizaxe que non teñan asociado un recoñecemento do grao de discapacidade, deben achegar todos os informes médicos, psicolóxicos e/ou psicopedagóxicos que teñan para poder valorar as adaptacións)
  • Fotocopia da matrícula para o ano 2019/2020.
  • Fotocopia dos horarios das materias nas que se vai matricular no ano 2019/2020. (No caso de non telos no período de solicitude, poderá achegarse con posterioridade).
  • Fotocopia da Declaración da Renda do último ano (só no caso de servizos de transporte adaptado, asistencia persoal ou ILSE)

IMPORTANTE: O alumnado que xa solicitase adaptacións o ano anterior, debe volver solicitalas para cada curso académico, pero noon é preciso volver a presentar nin o DNI nin o documento oficial do grao e tipo de discapacidade nin os informes médicos, psicolóxicos e/ou psicopedagóxicos se non houbo cambios nese último ano. Se houbese algún cambio sí debe presentalos coa nova solicitude.

Préstamo de dispositivos

O alumnado poderá solicitar dispositivos adaptados (ratos, netbook, gravadoras,...) e software accesible, segundo a dispoñibilidade no servizo nese momento.

ClaroRead

ClaroRead é un lector de textos que reproduce calquera documento que teñamos no PC. Trátase dun software que está destinado a axudar ás persoas que teñen algunha dificultade na lectura ou na escritura e permite acceder á información de forma multisensorial (a través do canal visual e auditivo). Para solicitar a licencia e o documento de instalación, é preciso enviar un correo electrónico a adi@udc.es.

Transporte adaptado:

Un servizo ofertado ao alumnado con dificultades para desprazarse, subvencionado exclusivamente pola Universidade da Coruña. Para solicitar este servizo, é preciso encher un formulario e achegar a documentación que se solicita no prazo que se indica máis arriba.

Asistencia persoal:

Ao alumnado con diversidade funcional ou con necesidades educativas especiais/específicas, ofértase un servizo asistencial persoal durante o curso universitario nos períodos de asistencia a clase. Para solicitar este servizo, é preciso encher un formulario e achegar a documentación que se solicita no prazo que se indica máis arriba.

Intérprete de lingua de signos:

Ao alumnado que precise de intérprete de lingua de signos, ofértase a posibilidade de ter unha persoa que interpréte en lingua de signos as clases presenciais. Para solicitar este servizo, é preciso encher un formulario e achegar a documentación que se solicita no prazo que se indica máis arriba.

Rexistro de necesidades:

Coas solicitude de adaptacións presentadas polo alumnado nos prazos arriba indicados, crearáse un informe de adaptacións que ser fará chegar ao titor/a de diversidade do alumno/a no seu centro, que á súa vez derivará a información das adaptacións ao profesorado implicado.