Modos de actuación

  • Por instancia de parte: calquera membro da Universidade da Coruña que invocar un interese lexítimo poderá dirixirse, sen ningunha restrición, ao valedor universitario.
  • De oficio.
  • De mediación e conciliación: o valedor universitario pode actuar como mediador nas situacións de conflito que xurdiren entre os propios membros da comunidade universitaria, mais sempre que así for requirido de común acordo polas partes implicadas.